Rekrutacja

1.    Nabór Uczestników projektu odbywa się przed planowanym etapem szkoleniowo-doradczym.
2.    Rekrutacja prowadzona jest przez Komisję rekrutacyjną, powoływaną przez Beneficjenta,                      
3.    Rekrutacja prowadzona  będzie w dwóch turach:

I tura – styczeń/luty 2020
II tura – październik/listopad 2020

4.    Pierwszeństwo złożenia dokumentów rekrutacyjnych nie będzie decydowało o możliwości zakwalifikowania się do udziału w projekcie
5.    Firma Consultor Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 120.
6.    Rekrutacja do projektu składa się z następujących etapów:

1)    I etap: ocena formalna Formularza rekrutacyjnego wraz załącznikami (dostępne w zakładce DO POBRANIA) oraz ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego  pod kątem planowanej działalności gospodarczej, prowadzona przez Komisję rekrutacyjną
2)    II etap: weryfikacja predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego.

7.     Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w siedzibie firmy Consultor Sp. z o.o., ul. Mieszka I 6, 20-610 Lublin, tel. 509 897 890 w określonym terminie tj.: do dnia podanego w zakładce aktualności wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (Załączniki dostępne będą w zakładce Do pobrania)
8.    Formularz rekrutacyjny składany jest za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczany jest osobiście do biura projektu, w godzinach od 8.00 do 16.00. Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony w firmie Consultor Sp.z o.
9.    Formularz rekrutacyjny składa się z części formalnej dotyczącej kryteriów przynależności do grupy docelowej oraz części dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej.
10.    Złożone Formularze rekrutacyjne są weryfikowane i oceniane przez Komisję rekrutacyjną, za pomocą Karty oceny formularza rekrutacyjnego.
11.    W pierwszej kolejności przeprowadzana jest ocena formalna Formularza rekrutacyjnego. Za niespełnienie kryteriów formalnych skutkujące odrzuceniem Formularza i pozostawieniem go bez oceny, uważa się: niepodpisanie wymaganych oświadczeń i nieuzupełnienie danych pozwalających na ocenę przynależności kandydata do grupy docelowej. Istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia błędów formalnych w Formularzu rekrutacyjnym. O konieczności i sposobie uzupełnienia błędów formalnych w Formularzu rekrutacyjnym firma Consultor Sp. z o. powiadomi Kandydata, niezwłocznie po ich wykryciu. Jednocześnie, jeżeli na etapie oceny Formularza rekrutacyjnego stwierdzi się, iż osoba nie przynależy do grupy docelowej projektu nie podlega dalszej ocenie. Do oceny merytorycznej zostają przekazane wyłączenie Formularze rekrutacyjne poprawne pod względem formalnym.

12.     Potencjalni Uczestnicy projektu mogą otrzymać punkty za przynależność do grup priorytetowych:

1.    a. osoby niepracujące (5 pkt.)
2.    b. osoby zamieszkujące gminy o najniższym poziomie przedsiębiorczości z województwa lubelskiego – (5 pkt.)
3.    c. osoby zamieszkujące obszary zdegradowane zgodne z aktualnym programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym jest realizowany – (5 pkt.)
4.    d. osoby 50+ – (2 pkt.)
5.    e. osoby zamierzające utworzyć przedsiębiorstwo społeczne  – (2 pkt.)
6.    f.  osoby deklarujące zatrudnić dodatkowych pracowników w ramach własnej działalności gospodarczej w przeciągu 12 msc. od zarejestrowania działalności – (7 pkt.)
7.    g. osoby deklarujące zatrudnić dodatkowych pracowników w sektorach białej, srebrnej lub zielonej gospodarki – (2pkt.)

Maksymalnie do zdobycia dodatkowo 28 punktów

13.    Część Formularza rekrutacyjnego „Krótki opis planowanej działalności gospodarczej” (III) jest oceniana w skali punktowej (0-30 pkt.) z możliwością przyznania wartości punktowych poszczególnym częściom ocen ( szczegóły w Regulaminie rekrutacji dostępnym w zakładce DO POBRANIA)
14.    Ocena Krótkiego opisu planowanej działalności gospodarczej następuje wyłącznie w przypadku, gdy kandydat spełni kryterium przynależności do grupy docelowej projektu.

15.    Na podstawie dokonanych ocen Formularzy rekrutacyjnych I etapu rekrutacji układana jest lista kandydatów, którzy złożyli Formularze rekrutacyjne, uszeregowana w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów.

16.    Na podstawie listy sporządzonej z I etapu rekrutacji Beneficjent zaprasza kandydatów do II etapu, tj. konsultację z doradcą zawodowym.

17.    Etap II rekrutacji polega na przeprowadzeniu przez doradcę zawodowego analizy predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Doradca za pomocą dostępnych narzędzi (testy, rozmowa itd.) przeprowadza analizę predyspozycji, na podstawie której wydaje opinię (pozytywną lub negatywną).

18.    Następnie Koordynator projektu  dokonuje podsumowania punktów otrzymanych przez kandydatów na I etapie oraz pozytywnej opinii otrzymanej na II etapie rekrutacji i sporządza listę osób, które wzięły udział w rekrutacji, a kolejność na niej ustalana jest wg malejącej liczby punktów otrzymanych na etapie rekrutacji. Na podstawie powyższej listy tworzona jest również wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu – znajduje się na niej 52  osoby (29 kobiet), które otrzymały największą liczbę punktów na etapie rekrutacji.

19.    W przypadku uzyskania przez kandydatów do projektu takiej samej liczby punktów o wyższej pozycji na liście decyduje wyższa liczba punktów przyznanych za:

a)    Osoby deklarujące zatrudnienie dodatkowych pracowników w ciągu pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności  

20.    Do projektu zakwalifikowani zostają wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia na etapie rekrutacji  bez punktów za kryteria preferowane oraz pozytywną opinię wydaną przez doradcę na etapie II.

21.    Kandydatom  będzie przysługiwała procedura odwoławcza opisana w Regulaminie rekrutacji

Script logo