Uczestnicy

Projekt skierowany jest do 104osób  (58K,46M) z województwa lubelskiego powyżej 30 roku życia  osoby bezrobotne bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy, tj.:

aa) osoby starsze (w wieku 50+)
bb) kobiety
cc) osoby z niepełnosprawnościami
dd) osoby długotrwale bezrobotne
ee) osoby o niskich kwalifikacjach

przy czym co najmniej 60%, tj.63 uczestników projektu będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit. ee,

b) mężczyźni w wieku 30–49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu UP, oraz
nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c) i pkt e),
c) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia)
d) reemigranci,
e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
f) osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych,
których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu

Osoby wskazane w pkt c) – f) nie mogą stanowić więcej niż 40%uczestników projektu
W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – f) łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10% ogółu grupy docelowej

 

Script logo