Usługi

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach, którego każda z 104 osób (8 grup 13 osobowe):

  • przejdzie szkolenie ABC przedsiębiorczości podczas, którego uczestnicy nabędą wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności, podstaw prowadzenia działalności, podstaw prawnych, procedur rejestracji, form opodatkowania, ewidencji działalności itp. Na każdą grupę przypadać będzie 40 godzin zajęć  ( średnio 5 dni zajęć )
  • przejdzie indywidualne spotkanie doradcze. Na każdą osobę będzie przypadać 8 godzin doradczych . Program: konsultacje z poszczególnych etapów pisania Biznesplanu – 4godz./osoba, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 4 godz./osoba
  • przejdzie grupowe doradztwo mające na celu podsumowanie wszystkich zajęć i poruszenie pojawiających się wątpliwości, problemów każdego uczestnika w zakresie pisania i prowadzenia działalności, forma panelu dyskusyjnego. Na każdą grupę przypadać będzie 4 godzin zajęć.


2. Przyznanie  środków finansowych  w postaci dotacji bezzwrotnych  na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 88 osób ( 2 tury po 44 osoby)

Każda z osób, której biznes plan zostanie wyłoniony do dofinansowania otrzyma maksymalnie do 27 000 zł netto. Wsparcie to zostanie wypłacone jednorazowo.


3. Wsparcie pomostowe udzielane po zarejestrowaniu działalności gospodarczej od momentu podpisania umowy na udzielenie wsparcia pomostowego. Uzyskać będzie można:

  • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane dla 88 osób, które pomoże w pokryciu podstawowych kosztów, obligatoryjnych opłat niezależnie od poziomu jego przychodów. Każda osoba będzie mogła otrzymać wsparcie pomostowe w okresie 12 miesięcy w wysokości 1770 zł  netto miesięcznie.
  • usługi szkoleniowo-doradcze -8 godz./osoba: indywidualne konsultacje związane ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej z zakresu marketingu, księgowości, prawa, współpracy w ramach B+R

 

Poza tymi usługami dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

  • zwrot kosztów dojazdu,
  • wyżywienie
  • podręczniki
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Script logo