O projekcie

Projekt "Zatrudnij się sam! 2 edycja” jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Podziałania 9.3  Rozwój Przedsiębiorczości

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020r.-31.12.2021r. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości  i samozatrudnienia w województwie lubelskim przez przygotowanie 104 osoby (58K,46M) z województwa lubelskiego powyżej 30 roku życia osoby bezrobotne bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy, tj.:

aa) osoby starsze (w wieku 50+)
bb) kobiety
cc) osoby z niepełnosprawnościami
dd) osoby długotrwale bezrobotne
ee) osoby o niskich kwalifikacjach

b) mężczyzn  w wieku 30–49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu UP, oraz
nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c) i pkt e),
c) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia)
d) reemigranci,
e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
f) osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych,
których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do  projektu


do prowadzenia własnej działalności gospodarczej ,w tym utworzenie 88 firm i zatrudnieniu przez uczestników projektu  19 osób dzięki bezzwrotnym dotacjom, wsparciu pomostowemu finansowemu niefinansowemu od1.01.2020r.do 31.12.2021


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dofinansowanie projektu z EU: 4 437 545 ,02 PLN
www.mapadotacji.gov.pl

 

Script logo