Aktualności

Data aktualizacji 03.07.2020

Szanowni Państwo,
w załączonym pliku LISTA RANKINGOWA znajduje się lista osób, które na podstawie punktów (średniej z ocen merytorycznych, punktów premiujących oraz opinii doradcy zawodowego) zostały zakwalifikowane do projektu „Zatrudnij się sam! 2 edycja”. Wszystkim osobom, które zostały przyjęte – serdecznie gratulujemy. Jednocześnie, przypominamy, że rozbieżność punktowa na liście rankingowej oraz liście rezerwowej wynika z zapisów we wniosku tj. do projektu zostaje przyjętych 52 osoby z czego 29 osób stanowią kobiety, a 23 osoby mężczyźni. W przypadku rezygnacji osoby z udziału w projekcie, przyjęta zostaje pierwsza osoba z listy rezerwowej z największą liczbą punktów oraz deklaracją zatrudnienia pracownika w przeciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

 

Data aktualizacji 19.06.2020

Szanowni państwo, 

w obecnej chwili trwają spotkania z doradcą zawodowym  które mają na celu zbadanie  predyspozycji do utworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli któryś z kandydatów do wzięcia udziału w projekcie  nie  odbędzie rozmowy z doradcą zawodowym, będzie to niestety równoznaczne z odrzuceniem jego formularza. Rozmowa  z doradcą zawodowym jest obligatoryjna Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu się do projektu będzie na początku lipca 2020. Prosimy o cierpliwość,  wpłynęło  nam bardzo dużo zgłoszeń.

Przypominamy, iż  jeżeli ktoś chce wziąć udział w projekcie nie powinien zmieniać swojego statusu na rynku pracy, jeżeli ktoś  zmieni status na rynku pracy powinien nas o tym poinformować. Nie można też w międzyczasie zakładać działalności gospodarczej na własną rękę. Osoby takie będą wykluczane z brania udziału w projekcie.

 

Data aktualizacji 10.06.2020

Szanowni Państwo,

dnia 12 czerwca 2020r. biuro firmy Consultor Sp. z o.o. będzie NIECZYNNE.

 

Data aktualizacji 27.05.2020

Szanowni Państwo,  

rozpoczęła się procedura oceny formularzy rekrutacyjnych. Bardzo prosimy o odbieranie poczty e-mail, gdyż tak  przeważnie będziemy się z Państwem kontaktować.  W sprawie uzupełnienia braków  i umawiania się na spotkania z doradcą zawodowym w sprawie  badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Data aktualizacji 25.05.2020

Szanowni Państwo,

informujemy o zakończeniu procesu przyjmowania formularzy   rekrutacyjnych do projektu.  Rozpoczynają się prace  nad oceną  formularzy rekrutacyjnych. O dalszych etapach rekrutacji będą Państwo informowani mailowo/ telefonicznie.

 

Data aktualizacji 13.05.2020

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż dokumenty rekrutacyjne przyjmujemy od 14.05.2020r. od  godz. 8.00, dotyczy to także dokumentów wysyłanym drogą mailową.

Jeszcze raz przypominamy ,że składamy  wypełniony zeskanowany formularz rekrutacyjny wraz z wybranymi załącznikami – 1a,b,c,d,e,f – jeśli dotyczy, dokumenty potwierdzające przynależność do grupy docelowej nie składamy innych załączników.

 

Data aktualizacji 03.05.2020

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ!

Informujemy, że od 14 maja 2020r. do 24  maja 2020r.  będziemy przyjmować dokumenty rekrutacyjne do projektu „Zatrudnij się sam!-2 edycja”

Dokumenty przyjmujemy w biurze projektu: ul. Mieszka I 6, 20-610 Lublin w godzinach 8.00-16.00

Z uwagi na aktualną sytuację w kraju wywołaną COVID-19 wskazane jest składanie zeskanowanych formularzy rekrutacyjnych drogą mailową na adres mailowy : e.brus@consultor.pl, a następnie uzupełnienie ich w wyznaczonym terminie o tożsamą wersję papierową. Termin  dostarczenia wersji papierowej zostanie podany mailowo każdemu  potencjalnemu uczestnikowi.
Formularz rekrutacyjny można także  złożyć za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu, w godzinach od 8.00 do 16.00. Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony w biurze projektu.
Dokumenty można złożyć osobiście, ale pod warunkiem umówienia się telefonicznie i potwierdzenia na konkretny dzień i godzinę .

Prosimy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa, rękawiczkach oraz zachowaniu wymaganego odstępu.

Osoby zainteresowanie udziałem w projekcie informujemy, iż w zakładce DO POBRANIA  znajdują się dokumenty związane z rekrutacją oraz realizacją projektu „Zatrudnij się sam!- 2 edycja”. Prosimy o zapoznanie się ze WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI. W razie pytań prosimy o kontakt: e.brus@consultor.pl , tel. 509 897 677,  509 611 394

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

    - REGULAMIN REKRUTACJI
    - FORMULARZ REKRUTACYJNY DO WYDRUKU
    - FORMULARZ REKRUTACYJNY DO WYPEŁNIENIA
    - ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
    - SŁOWNIK
    - KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
    - KARTA OCENY PREDYSPOZYCJI

KOMPLET DOKUMENTÓW DO POBRANIA
     

Zgodnie z &2, punkt 8  Regulaminu rekrutacji w przypadku  w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych ponad 120  termin rekrutacji może być skrócony. Informacja o zmianie terminu, przedłużeniu lub zakończeniu rekrutacji umieszczona zostanie na stronie internetowej oraz w siedzibie Beneficjenta.

Do Formularza należy dołączyć:

W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, z uwzględnieniem okresu zarejestrowania.
W przypadku osób biernych zawodowo - zaświadczenia z ZUS o nieodprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne/ decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, podpisane oświadczenie 1 f
W przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych  - podpisanie oświadczenia 1f , w przypadku zakwalifikowania się do projektu niezbędne będzie dostarczenie zaświadczeń z ZUS i KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym

W przypadku osoby zatrudnionej na umowę krótkoterminową - Zaświadczenie/a o zatrudnieniu, z którego/których wynikają następujące informacje: forma zatrudnienia, czas zatrudnienia oraz czy zarobki nie przekraczają płacy minimalnej wraz z oświadczeniem, że wykazane dochody są jedynymi dochodami potencjalnego Uczestnika/czki  


W przypadku osoby ubogo pracującej: dokumenty potwierdzające, posiadanie statusu osoby ubogiej pracującej, która zamieszkuje w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadających na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

W przypadku  osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin - Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa ( załącznik 1a)  oraz  zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS,

W przypadku osób z niepełnosprawnościami: Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność , Ankieta odnośnie specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami  ( 1e)– jeśli dotyczy


Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenach obszaru objętego rewitalizacją ( załącznik 1c) – jeśli dotyczy

Oświadczenie o zamieszkiwaniu gminy o najniższym poziomie przedsiębiorczości z woj. lubelskiego ( załącznik 1d) – jeśli dotyczy
Oświadczenie zamiarze utworzenia przedsiębiorstwa społecznego ( załącznik 1b)  – jeśli dotyczy


DOKUMENTY ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

    - REGULAMIN  PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
    - WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH - DO WYDRUKU
    - WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH - DO WYPEŁNIENIA
    - WZÓR BIZNESPLANU
    - WZÓR BIZNESPLANU - DO WYPEŁNIENIA
    - MINIMALNY ZAKRES WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH OCENY BIZNESPLANU
    - KARTA OCENY BIZNESPLANU
    - ZBIORCZA KARTA OCENY BIZNESPLANU
    - WZÓR UMOWY NA UDZIELENIE WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KOMPLET DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Przypominamy, iż za dzień złożenia formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony w biurze projektu/ przesłany mailem. Dokumenty rekrutacyjne złożone poza terminem rekrutacji wskazanym na stronie internetowej nie podlegają rozpatrzeniu.

Pragniemy podkreślić, iż złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie gwarantuje udziału w projekcie!!!

 

 

Data aktualizacji 28.04.2020

Consultor sp. z o.o.   informuje, że zgodnie ze standardami udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dotacje oraz finansowe wsparcie pomostowe udzielane będą w kwotach netto bez względu na status podatkowy uczestnika projektu.

Maksymalna kwota dotacji wraz z podatkiem VAT nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę* (zgodnie z aktualnym Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), a maksymalna kwota dotacji netto (kwota wnioskowana) wynosi: 27 000,00 zł.

Aktualnie przeciętne wynagrodzenie za pracę wynosi    5198,58  zł / miesięcznie; sześciokrotność to 31 191,48 zł)**.

Natomiast maksymalna kwota wsparcia pomostowego wynosi 1 770 zł/ miesięcznie (bez podatku VAT), a miesięcznie wsparcie pomostowe z podatkiem VAT nie może przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (aktualnie 2600 zł***).

Podsumowując:

    maksymalna kwota dotacji wynosi 27 000 ,00zł netto (bez podatku VAT),
    maksymalna kwota wsparcia pomostowego wynosi 21 240,00 zł netto (12 miesięcy x 1770,00 zł).

Podatek VAT nie jest kwalifikowalny.

* przeciętne wynagrodzenie – oznacza to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

** Wskazana 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę będzie aktualizowana w sytuacji zmiany wysokości przeciętnego wynagrodzenia

*** Kwota nie większa niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia kwoty wsparcia pomostowego finansowego. Wskazana kwota będzie aktualizowana w sytuacji zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

Data aktualizacji 16.03.2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną oraz zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Firma Consultor sp. o.z o. informuje, że:

ograniczamy bezpośredni kontakt z   uczestnikami   projektu.  Informujemy, iż nadal jesteśmy na bieżąco do Państwa dyspozycji  drogą pośrednią – telefonicznie, mailowo,  pocztę tradycyjną.  Nasi pracownicy służą bieżącą pomocą  i obsługą.  

Życzymy dużo zdrowia
Zespół  pracowników Consultor Sp. z o.o.

 

Data aktualizacji 06.02.2020

Szanowni Państwo, informujemy, że jeszcze nie rozpoczęliśmy rekrutacji do projektu. Czekamy na zatwierdzenie dokumentów rekrutacyjnych do projektu przez Urząd Marszałkowski.
Jak tylko zostaną one zatwierdzone pojawią się one na naszej stronie. Zostanie podany termin rekrutacji do pierwszego naboru. Jednakże nie będzie on wcześniejszy niż  10 dni kalendarzowych od zamieszczenia  dokumentów  rekrutacyjnych na naszej stronie. Do I tury naszego projektu przyjmiemy 52 osoby. Kolejna tura rekrutacji planowana jest w październiku/listopadzie 2020r.

 

Data aktualizacji 02.01.2020

Serdecznie informujemy że z dniem 01.01.2020 firma Consultor Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Zatrudnij się sam! – 2 edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

CEL-rozwój przedsiębiorczości  i samozatrudnienia w województwie lubelskim przez przygotowanie 104 osoby (58K,46M) z województwa lubelskiego powyżej 30 roku życia  osoby bezrobotne bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:


aa) osoby starsze (w wieku 50+)
bb) kobiety
cc) osoby z niepełnosprawnościami
dd) osoby długotrwale bezrobotne
ee) osoby o niskich kwalifikacjach

b) mężczyzn  w wieku 30–49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu UP, oraz
nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c) i pkt e),
c) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia)
d) reemigranci,
e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
f) osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych,
których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do  projektu


do prowadzenia własnej działalności gospodarczej ,w tym utworzenie 88 firm i zatrudnieniu przez uczestników projektu 19 osób dzięki bezzwrotnym dotacjom, wsparciu pomostowemu finansowemu niefinansowemu od 01.01.2020r.do 31.12.2021


W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonu, 509 897 677, 509 611 394. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

 

 

Script logo