Aktualności

Data aktualizacji 21.09.2020

I TURA NABORU
Szanowni Państwo,
chciałyśmy poinformować, że od dnia dzisiejszego tj. 21 września do dnia 23 września 2020 roku obradować będzie KOMISJA OCENY WNIOSKÓW, która rozpatrzy złożone przez Państwa wnioski o przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości. Następnie, zostaniecie Państwo poinformowani mailowo oraz poprzez wywieszenie listy na stronie projektu o wynikach obrad.

 

Data aktualizacji 21.09.2020

II TURA NABORU
Szanowni Państwo,
informujemy, że od dzisiaj rozpoczęła się ocena formalna złożonych przez Państwa formularzy rekrutacyjnych do II naboru projektu „Zatrudnij się sam! 2 edycja”. Bardzo prosimy o uważne sprawdzanie maila (również wiadomości SPAM), ponieważ w razie braków formalnych zostaniecie o nich Państwo poinformowani mailowo.
W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu!

 

Data aktualizacji 14.09.2020

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 12 września podjęliśmy decyzję o zamknięciu rekrutacji do II naboru do projektu „Zatrudnij się sam! 2 edycja” z uwagi na przekroczenie wymaganego limitu wniosków zgłoszeniowych tj. 120 formularzy rekrutacyjnych.

 

Data aktualizacji 26.08.2020

Szanowni Państwo,
z uwagi na doświadczenie zdobyte w trakcie rekrutacji w I turze naboru do projektu „Zatrudnij się sam! 2 edycja” uprzejmie informujemy i przypominamy, że:

a.    Formularz rekrutacyjny musi być zaparafowany na każdej stronie
b.    Prosimy pamiętać o dołączaniu stosownych zaświadczeń, które Państwa dotyczą
c.    Prosimy nie zapominać o wypełnieniu i dołączeniu załączników, które znajdują się w oddzielnym pliku
d.    Umowa o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych jest dla Państwa do wglądu – proszę jej nie wypełniać i nie dołączać
e.    Przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego, prosimy zapoznać się z Regulaminem projektu

Ponadto, prosimy aby formularze składane drogą mailową były zeskanowane w jednym pliku (a nie w kilkunastu), opatrzone Państwa imieniem i nazwiskiem i przesłane najlepiej w formacie PDF.

Jednocześnie, chciałybyśmy poinformować, że z uwagi na pojawiające się trudności w czasie rekrutacji do I tury projektu w obecnym naborze przyjętych do projektu zostanie
minimum 33 kobiety oraz 19 mężczyzn, co łącznie zakwalifikuje do etapu szkoleniowo doradczego 52 osoby.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

 

Data aktualizacji 25.08.2020

Szanowni Państwo,
w załączniku znajduje się Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz plik jako wzór mający na celu ułatwić Państwu wypełnienie tego formularza. Wyżej wymieniony formularz powinien zostać złożony wraz z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na wsparcie pomostowe finansowe i niefinansowe.

Formularz informacji de minimis

Formularz informacji de minimis - wzór wypełniony

 

Data aktualizacji 24.08.2020

Szanowni Państwo,
w chwili obecnej trwają spotkania indywidualne z doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Po tych spotkaniach zostaniecie Państwo zaproszeni na ostatnie grupowe, czterogodzinne zajęcia z wyżej wskazanej tematyki. Każdy z Państwa zostanie poinformowany mailowo o terminie odbywania się zajęć grupowych. Prosimy pamiętać również o terminie składania wniosków na wsparcie finansowe i pomostowe (tj. od 8 września do 17 września 2020 roku), ponieważ złożenie wniosku w innym czasie będzie skutkowało jego odrzuceniem. Jednocześnie, prosimy o zapoznanie się z załączoną Informacją o formach zabezpieczeń do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Życzymy Państwu cierpliwości i wytrwałości w czasie tworzenia i pisania biznesplanów!

 

Data aktualizacji 24.08.2020

Szanowni Państwo,
w zamieszczonej tabeli przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia dotyczące poszczególnych sektorów gospodarki:

SEKTOR BIAŁEJ GOSPODARKI
Prowadzenie działalności w sektorze białej gospodarki musi być związane z lecznictwem, ochroną zdrowia, farmaceutyką, usługami medyczno-opiekuńczymi oraz przemysłem produktów medycznych lub produkcją wyrobów medycznych. Przykładowo za działalność w sektorze białej gospodarki może być uznana działalność lekarska, dentystyczna, protetyczna, fizjoterapeutyczna, farmaceutyczna czy paramedyczna.
SEKTOR SREBRNEJ GOSPODARKI
Prowadzenie działalności w sektorze srebrnej gospodarki musi być związane z zaspokajaniem potrzeb wyłaniających się z procesu starzenia się ludności, tzn. działalność musi polegać na świadczeniu usług na rzecz osób starszych lub produkcji wyrobów dla tej grupy docelowej. Przykładowo za działalność w sektorze srebrnej gospodarki może być uznana działalność w zakresie świadczenia usług zdrowotnych na rzecz osób starszych (porady lekarskie, opieka geriatryczna, usługi rehabilitacyjne, usług protetyczne), działalność w zakresie świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych (domy opieki, usługi pielęgnacyjne), specjalistyczny przewóz osób starszych, zajęcia edukacyjne skierowane do osób starszych, zajęcia sportowe dla osób starszych z wyłączeniem świadczenia usług na rzecz innych grup odbiorców.
SEKTOR ZIELONEJ GOSPODARKI
Prowadzenie działalności w sektorze zielonej gospodarki (poza rolnictwem), musi być związane z wykorzystaniem instrumentów sprzyjających ochronie środowiska poprzez redukcję emisji gazów i zanieczyszczeń czy zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i surowców w takich dziedzinach gospodarki jak transport zbiorowy, odnawialne źródła energii, budownictwo oraz gospodarka odpadami. Przykładowo za działalność w sektorze zielonej gospodarki może być uznana działalność w zakresie budownictwa domów energooszczędnych, domów pasywnych, wykonywanie termoizolacji czy energooszczędnych instalacji (ale już nie zwykła działalność remontowo-wykończeniowa np. układanie glazury, malowanie), recykling odpadów, działalność w zakresie OZE, działalność w zakresie gospodarki odpadami
i ściekami, produkcja ekologiczna.

Jednocześnie, chciałybyśmy przypomnieć, że formularze rekrutacyjne składacie Państwo od godziny 08.00 (tyczy się to również złożonych formularzy rekrutacyjnych drogą mailową). Prosimy także, aby skanowane dokumenty były scalone w jeden plik, opatrzony Państwa imieniem i nazwiskiem, najlepiej w formacie PDF. W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

 

Data aktualizacji 24.08.2020

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO II TURY!

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu drugiego naboru wniosków do projektu „Zatrudnij się sam! 2 edycja”. W związku z tym w terminie od 4 września do 13 września 2020 roku będziemy przyjmować dokumenty rekrutacyjne.

Dokumenty przyjmujemy w biurze projektu tj.: Consultor Sp. z o.o., ulica Mieszka I 6, 20 – 610 Lublin.

Z uwagi na aktualną sytuację w kraju wywołaną COVID-19 wskazane jest składanie zeskanowanych formularzy rekrutacyjnych drogą mailową na adres mailowy: e.brus@consultor.pl a następnie uzupełnienie ich w wyznaczonym terminie o tożsamą wersję papierową. Termin  dostarczenia wersji papierowej zostanie podany mailowo każdemu  potencjalnemu uczestnikowi. Formularz rekrutacyjny można także  złożyć za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu, w godzinach od 8.00 do 16.00. Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony w biurze projektu.

Dokumenty można złożyć osobiście, ale pod warunkiem wcześniejszego umówienia się telefonicznie i potwierdzenia umówionej wizyty na konkretny dzień i godzinę.

Prosimy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa, rękawiczkach oraz zachowaniu wymaganego dystansu.

Osoby zainteresowanie udziałem w projekcie informujemy, iż w zakładce DO POBRANIA znajdują się dokumenty związane z rekrutacją oraz realizacją projektu „Zatrudnij się sam!- 2 edycja”. Prosimy o zapoznanie się ze WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI. W razie pytań prosimy o kontakt: e.brus@consultor.pl - tel. 509 897 677n.romaniuk@consultor.pl – tel. 509 611 394.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
- FORMULARZ REKRUTACYJNY
- ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
- REGULAMIN REKRUTACJI
- SŁOWNIK
- KARTA OCENY FORRMUALRZA REKRUTACYJNEGO
- KARTA OCENY PREDYSPOZYCJI

KOMPLET DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Zgodnie z &2, punkt 8  Regulaminu rekrutacji w przypadku  w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych ponad 120  termin rekrutacji może być skrócony. Informacja o zmianie terminu, przedłużeniu lub zakończeniu rekrutacji umieszczona zostanie na stronie internetowej oraz w siedzibie Beneficjenta.

Do Formularza należy dołączyć:
W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – zaświadczenie z PUP
o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, z uwzględnieniem okresu zarejestrowania.

W przypadku osób biernych zawodowo - zaświadczenia z ZUS o nieodprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne/ decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, podpisane oświadczenie 1f

W przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych  - podpisanie oświadczenia 1f , w przypadku zakwalifikowania się do projektu niezbędne będzie dostarczenie zaświadczeń z ZUS i KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym
W przypadku osoby zatrudnionej na umowę krótkoterminową - Zaświadczenie/a
o zatrudnieniu, z którego/których wynikają następujące informacje: forma zatrudnienia, czas zatrudnienia oraz czy zarobki nie przekraczają płacy minimalnej wraz z oświadczeniem, że wykazane dochody są jedynymi dochodami potencjalnego Uczestnika/czki  

W przypadku osoby ubogo pracującej: dokumenty potwierdzające, posiadanie statusu osoby ubogiej pracującej, która zamieszkuje w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadających na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

W przypadku  osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin - Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa ( załącznik 1a)  oraz  zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS,

W przypadku osób z niepełnosprawnościami: Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność, Ankieta odnośnie specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami  ( 1e)– jeśli dotyczy

Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenach obszaru zdegradowanego (załącznik 1c) – jeśli dotyczy

Oświadczenie o zamieszkiwaniu gminy o najniższym poziomie przedsiębiorczości z województwa lubelskiego (załącznik 1d) – jeśli dotyczy

Oświadczenie zamiarze utworzenia przedsiębiorstwa społecznego (załącznik 1b)  – jeśli dotyczy

Przypominamy, iż za dzień złożenia formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony w biurze projektu/ przesłany e - mailem. Dokumenty rekrutacyjne złożone poza terminem rekrutacji wskazanym na stronie internetowej nie podlegają rozpatrzeniu.

Pragniemy podkreślić, iż złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie gwarantuje udziału w dalszych etapach realizacji projektu!

W razie pytań i wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!

 

Data aktualizacji 21.08.2020

W związku z ogłoszeniem w dniu. 11.08. 2020 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego kwoty przeciętnego wynagrodzenia brutto w drugim kwartale 2020 roku, informujemy iż wnioskowana kwota bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości nie może przekroczyć aktualnie obowiązującej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, tj. 30 146,88 zł brutto (5024,48 zł x 6 miesięcy)

Wnioskowanie o wyższą kwotę skutkować będzie odrzuceniem wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

Data aktualizacji 19.08.2020

Szanowni Państwo,
informujemy iż  w dniach od 8 września do 17 września 2020 roku do godziny 16.00 przyjmujemy wnioski o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego  (Załącznik nr 5)

Wnioski składane  powinny być wraz z biznesplanem opracowanym na podstawie - Załącznik nr 6.   

Wnioski należy złożyć do siedziby firmy tj.:
Consultor Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 6,
20-610 Lublin
lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.

Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach wypełnionych elektronicznie - dwóch oryginałach lub oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, w terminie wskazanym przez Beneficjenta. Oryginał dokumentu musi być podpisany  we skazanym miejscu i parafowany na każdej stronie. Kopia dokumentu musi  zawierać na każdej stronie zapis "za zgodność z oryginałem", datę oraz podpis  lub dokument musi posiadać ponumerowane strony, na pierwszej stronie zapis "za zgodność z oryginałem” od str......do str..... datę oraz podpis, pozostałe strony muszą być zaparafowane

BIZNESPLANY POWINNY BYĆ TRWALE SPIĘTE.

Każdy Uczestnik/ Uczestniczka Projektu otrzyma poświadczenie wpływu Wniosku.

Wraz z Wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego należy złożyć następujące dokumenty:
1.    Zaświadczenie o ukończeniu etapu szkoleniowo – doradczego
2.    Biznesplan
3.    Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis
4.    Oświadczenie o akceptacji Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości
5.    Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków
6.    Oświadczenie o niekwalifikowalności VAT

Uwaga!!! Beneficjent (Uczestnik Projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji. Natomiast, środki finansowe zostaną przekazane dopiero w momencie podpisania Umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.

Do pobrania:
1.    Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis
2.    Oświadczenie o akceptacji Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości
3.    Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków
4.    Oświadczenie o niekwalifikowalności VAT
5.    Katalog podstawowych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
6.    Lista identyfikatorów gmin
7.    Załącznik nr 5 – Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego  
8.    Załącznik nr 6 -  Biznesplan
9.    Załącznik nr 4 – Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Komplet dokumentów do pobrania

 

Data aktualizacji 06.08.2020

Szanowni Państwo,
informujemy, że zostaliście Państwo podzieleni na cztery grupy i od poniedziałku tj. 10 sierpnia rozpoczynacie szkolenie „ABC przedsiębiorczości”. Trzy grupy będą odbywały szkolenie w Lublinie, a jedna grupa w Łukowie (z uwagi na dużą ilość osób z tamtych okolic). Każdy z Państwa otrzyma harmonogram na e – mail, a ponadto zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie o terminie trwania szkolenia.

Jednocześnie przypominamy, że udział w szkoleniu jest obligatoryjny dla wszystkich. Po odbyciu szkolenia zostaniecie Państwo skierowani na zajęcia indywidualne (2 x 4h) z doradztwa dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Później, przewidziane są jeszcze zajęcia grupowe (4 godziny) również o tym samym zakresie tematycznym.
W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, zachęcamy do kontaktu.

 

Data aktualizacji 21.07.2020

Szanowni Państwo,
w załączonym pliku przedstawiamy ostateczną LISTĘ RANKINGOWĄ osób zakwalifikowanych do projektu. Wydłużony czas wywieszenia listy był spowodowany procedurą odwoławczą z której skorzystali niektórzy z Państwa. Osobom zakwalifikowanym i przyjętym do etapu szkoleniowo – doradczego, serdecznie gratulujemy.
Przypominamy również, że osoby zakwalifikowane do projektu, które posiadają status osoby biernej zawodowo bądź osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w ewidencji urzędów pracy proszone są o jak najszybsze dostarczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia
o nieodprowadzaniu składek/ niepodleganiu ubezpieczeniu
z racji posiadanego statusu.
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.


Szanowni Państwo,
jesteśmy świadomi, że czas oczekiwania na rozpoczęcie szkolenia „ABC przedsiębiorczości” wydłuża się, ale jest to spowodowane procedurami, które są wymagane w trakcie realizacji projektu. W najbliższym czasie każdy z Państwa otrzyma informację o miejscu i terminie szkolenia.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności i prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości.

 

Data aktualizacji 03.07.2020

Szanowni Państwo,
w załączonym pliku LISTA RANKINGOWA znajduje się lista osób, które na podstawie punktów (średniej z ocen merytorycznych, punktów premiujących oraz opinii doradcy zawodowego) zostały zakwalifikowane do projektu „Zatrudnij się sam! 2 edycja”. Wszystkim osobom, które zostały przyjęte – serdecznie gratulujemy. Jednocześnie, przypominamy, że rozbieżność punktowa na liście rankingowej oraz liście rezerwowej wynika z zapisów we wniosku tj. do projektu zostaje przyjętych 52 osoby z czego 29 osób stanowią kobiety, a 23 osoby mężczyźni. W przypadku rezygnacji osoby z udziału w projekcie, przyjęta zostaje pierwsza osoba z listy rezerwowej z największą liczbą punktów oraz deklaracją zatrudnienia pracownika w przeciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

 

Data aktualizacji 19.06.2020

Szanowni państwo, 

w obecnej chwili trwają spotkania z doradcą zawodowym  które mają na celu zbadanie  predyspozycji do utworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli któryś z kandydatów do wzięcia udziału w projekcie  nie  odbędzie rozmowy z doradcą zawodowym, będzie to niestety równoznaczne z odrzuceniem jego formularza. Rozmowa  z doradcą zawodowym jest obligatoryjna Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu się do projektu będzie na początku lipca 2020. Prosimy o cierpliwość,  wpłynęło  nam bardzo dużo zgłoszeń.

Przypominamy, iż  jeżeli ktoś chce wziąć udział w projekcie nie powinien zmieniać swojego statusu na rynku pracy, jeżeli ktoś  zmieni status na rynku pracy powinien nas o tym poinformować. Nie można też w międzyczasie zakładać działalności gospodarczej na własną rękę. Osoby takie będą wykluczane z brania udziału w projekcie.

 

Data aktualizacji 10.06.2020

Szanowni Państwo,

dnia 12 czerwca 2020r. biuro firmy Consultor Sp. z o.o. będzie NIECZYNNE.

 

Data aktualizacji 27.05.2020

Szanowni Państwo,  

rozpoczęła się procedura oceny formularzy rekrutacyjnych. Bardzo prosimy o odbieranie poczty e-mail, gdyż tak  przeważnie będziemy się z Państwem kontaktować.  W sprawie uzupełnienia braków  i umawiania się na spotkania z doradcą zawodowym w sprawie  badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Data aktualizacji 25.05.2020

Szanowni Państwo,

informujemy o zakończeniu procesu przyjmowania formularzy   rekrutacyjnych do projektu.  Rozpoczynają się prace  nad oceną  formularzy rekrutacyjnych. O dalszych etapach rekrutacji będą Państwo informowani mailowo/ telefonicznie.

 

Data aktualizacji 13.05.2020

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż dokumenty rekrutacyjne przyjmujemy od 14.05.2020r. od  godz. 8.00, dotyczy to także dokumentów wysyłanym drogą mailową.

Jeszcze raz przypominamy ,że składamy  wypełniony zeskanowany formularz rekrutacyjny wraz z wybranymi załącznikami – 1a,b,c,d,e,f – jeśli dotyczy, dokumenty potwierdzające przynależność do grupy docelowej nie składamy innych załączników.

 

Data aktualizacji 03.05.2020

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ!

Informujemy, że od 14 maja 2020r. do 24  maja 2020r.  będziemy przyjmować dokumenty rekrutacyjne do projektu „Zatrudnij się sam!-2 edycja”

Dokumenty przyjmujemy w biurze projektu: ul. Mieszka I 6, 20-610 Lublin w godzinach 8.00-16.00

Z uwagi na aktualną sytuację w kraju wywołaną COVID-19 wskazane jest składanie zeskanowanych formularzy rekrutacyjnych drogą mailową na adres mailowy : e.brus@consultor.pl, a następnie uzupełnienie ich w wyznaczonym terminie o tożsamą wersję papierową. Termin  dostarczenia wersji papierowej zostanie podany mailowo każdemu  potencjalnemu uczestnikowi.
Formularz rekrutacyjny można także  złożyć za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu, w godzinach od 8.00 do 16.00. Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony w biurze projektu.
Dokumenty można złożyć osobiście, ale pod warunkiem umówienia się telefonicznie i potwierdzenia na konkretny dzień i godzinę .

Prosimy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa, rękawiczkach oraz zachowaniu wymaganego odstępu.

Osoby zainteresowanie udziałem w projekcie informujemy, iż w zakładce DO POBRANIA  znajdują się dokumenty związane z rekrutacją oraz realizacją projektu „Zatrudnij się sam!- 2 edycja”. Prosimy o zapoznanie się ze WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI. W razie pytań prosimy o kontakt: e.brus@consultor.pl , tel. 509 897 677,  509 611 394

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

    - REGULAMIN REKRUTACJI
    - FORMULARZ REKRUTACYJNY DO WYDRUKU
    - FORMULARZ REKRUTACYJNY DO WYPEŁNIENIA
    - ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
    - SŁOWNIK
    - KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
    - KARTA OCENY PREDYSPOZYCJI

KOMPLET DOKUMENTÓW DO POBRANIA
     

Zgodnie z &2, punkt 8  Regulaminu rekrutacji w przypadku  w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych ponad 120  termin rekrutacji może być skrócony. Informacja o zmianie terminu, przedłużeniu lub zakończeniu rekrutacji umieszczona zostanie na stronie internetowej oraz w siedzibie Beneficjenta.

Do Formularza należy dołączyć:

W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, z uwzględnieniem okresu zarejestrowania.
W przypadku osób biernych zawodowo - zaświadczenia z ZUS o nieodprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne/ decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, podpisane oświadczenie 1 f
W przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych  - podpisanie oświadczenia 1f , w przypadku zakwalifikowania się do projektu niezbędne będzie dostarczenie zaświadczeń z ZUS i KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym

W przypadku osoby zatrudnionej na umowę krótkoterminową - Zaświadczenie/a o zatrudnieniu, z którego/których wynikają następujące informacje: forma zatrudnienia, czas zatrudnienia oraz czy zarobki nie przekraczają płacy minimalnej wraz z oświadczeniem, że wykazane dochody są jedynymi dochodami potencjalnego Uczestnika/czki  


W przypadku osoby ubogo pracującej: dokumenty potwierdzające, posiadanie statusu osoby ubogiej pracującej, która zamieszkuje w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadających na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

W przypadku  osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin - Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa ( załącznik 1a)  oraz  zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS,

W przypadku osób z niepełnosprawnościami: Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność , Ankieta odnośnie specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami  ( 1e)– jeśli dotyczy


Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenach obszaru objętego rewitalizacją ( załącznik 1c) – jeśli dotyczy

Oświadczenie o zamieszkiwaniu gminy o najniższym poziomie przedsiębiorczości z woj. lubelskiego ( załącznik 1d) – jeśli dotyczy
Oświadczenie zamiarze utworzenia przedsiębiorstwa społecznego ( załącznik 1b)  – jeśli dotyczy


DOKUMENTY ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

    - REGULAMIN  PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
    - WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH - DO WYDRUKU
    - WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH - DO WYPEŁNIENIA
    - WZÓR BIZNESPLANU
    - WZÓR BIZNESPLANU - DO WYPEŁNIENIA
    - MINIMALNY ZAKRES WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH OCENY BIZNESPLANU
    - KARTA OCENY BIZNESPLANU
    - ZBIORCZA KARTA OCENY BIZNESPLANU
    - WZÓR UMOWY NA UDZIELENIE WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KOMPLET DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Przypominamy, iż za dzień złożenia formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony w biurze projektu/ przesłany mailem. Dokumenty rekrutacyjne złożone poza terminem rekrutacji wskazanym na stronie internetowej nie podlegają rozpatrzeniu.

Pragniemy podkreślić, iż złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie gwarantuje udziału w projekcie!!!

 

 

Data aktualizacji 28.04.2020

Consultor sp. z o.o.   informuje, że zgodnie ze standardami udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dotacje oraz finansowe wsparcie pomostowe udzielane będą w kwotach netto bez względu na status podatkowy uczestnika projektu.

Maksymalna kwota dotacji wraz z podatkiem VAT nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę* (zgodnie z aktualnym Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), a maksymalna kwota dotacji netto (kwota wnioskowana) wynosi: 27 000,00 zł.

Aktualnie przeciętne wynagrodzenie za pracę wynosi    5198,58  zł / miesięcznie; sześciokrotność to 31 191,48 zł)**.

Natomiast maksymalna kwota wsparcia pomostowego wynosi 1 770 zł/ miesięcznie (bez podatku VAT), a miesięcznie wsparcie pomostowe z podatkiem VAT nie może przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (aktualnie 2600 zł***).

Podsumowując:

    maksymalna kwota dotacji wynosi 27 000 ,00zł netto (bez podatku VAT),
    maksymalna kwota wsparcia pomostowego wynosi 21 240,00 zł netto (12 miesięcy x 1770,00 zł).

Podatek VAT nie jest kwalifikowalny.

* przeciętne wynagrodzenie – oznacza to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

** Wskazana 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę będzie aktualizowana w sytuacji zmiany wysokości przeciętnego wynagrodzenia

*** Kwota nie większa niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia kwoty wsparcia pomostowego finansowego. Wskazana kwota będzie aktualizowana w sytuacji zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

Data aktualizacji 16.03.2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną oraz zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Firma Consultor sp. o.z o. informuje, że:

ograniczamy bezpośredni kontakt z   uczestnikami   projektu.  Informujemy, iż nadal jesteśmy na bieżąco do Państwa dyspozycji  drogą pośrednią – telefonicznie, mailowo,  pocztę tradycyjną.  Nasi pracownicy służą bieżącą pomocą  i obsługą.  

Życzymy dużo zdrowia
Zespół  pracowników Consultor Sp. z o.o.

 

Data aktualizacji 06.02.2020

Szanowni Państwo, informujemy, że jeszcze nie rozpoczęliśmy rekrutacji do projektu. Czekamy na zatwierdzenie dokumentów rekrutacyjnych do projektu przez Urząd Marszałkowski.
Jak tylko zostaną one zatwierdzone pojawią się one na naszej stronie. Zostanie podany termin rekrutacji do pierwszego naboru. Jednakże nie będzie on wcześniejszy niż  10 dni kalendarzowych od zamieszczenia  dokumentów  rekrutacyjnych na naszej stronie. Do I tury naszego projektu przyjmiemy 52 osoby. Kolejna tura rekrutacji planowana jest w październiku/listopadzie 2020r.

 

Data aktualizacji 02.01.2020

Serdecznie informujemy że z dniem 01.01.2020 firma Consultor Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Zatrudnij się sam! – 2 edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

CEL-rozwój przedsiębiorczości  i samozatrudnienia w województwie lubelskim przez przygotowanie 104 osoby (58K,46M) z województwa lubelskiego powyżej 30 roku życia  osoby bezrobotne bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:


aa) osoby starsze (w wieku 50+)
bb) kobiety
cc) osoby z niepełnosprawnościami
dd) osoby długotrwale bezrobotne
ee) osoby o niskich kwalifikacjach

b) mężczyzn  w wieku 30–49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu UP, oraz
nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c) i pkt e),
c) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia)
d) reemigranci,
e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
f) osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych,
których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do  projektu


do prowadzenia własnej działalności gospodarczej ,w tym utworzenie 88 firm i zatrudnieniu przez uczestników projektu 19 osób dzięki bezzwrotnym dotacjom, wsparciu pomostowemu finansowemu niefinansowemu od 01.01.2020r.do 31.12.2021


W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonu, 509 897 677, 509 611 394. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

 

 

Script logo